Araç Kiralama Sözleşmesi

Bu sözleşmede belirtilen aracı kira ile veren City Oto Kiralama ‘Kiralayan’. Ön sayfada imzası bulunup, kira karşılığında kullanmak üzere alan ‘Kiracı’ olarak adlandırılacaktır.

GENEL KOŞULLAR:

1)Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya, önceden saptanan süre için verilmiştir.. Kiracı , bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

2)Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. T.C. Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
a.Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle,
b.Yarış, hız tavını, ralli, denemeler, motorlu sporlarda,
c.Normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda,
d.Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı parlayıcı maddeler taşınmasında,
e.Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
f. Ödeme şekli ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ve mal taşımada.

3)Araçlarımız sigortalı olup, 21 yaş üstü ve geçerli ehliyete sahip kişiler araç kiralayabilir.

4) Kiracı: Kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda, kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.
Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi, kiracı ile birlikte mütesesilen sorumludurlar.

5) Kiracı: Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idare, gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

6) Kiracı: Seyir dışında, aracı, trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yerde, kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

7) Kiracı: Aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri, (Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Sigorta, Plaklar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

8 ) Aracı: Kiracının neden oldugu Herhangi bir olay nedeniyle Aracın , yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde, geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.

9)Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

10) Kiracı: Aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hasarlarından meydana gelecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

11)Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

12)Kiracı herhangi bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları aracın içinde dananım ve geçerli devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

13)Her durumda kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazmin az haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, haklı oranında birbirlerine vekalet etmek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.

14) Kiracı: Kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına ayrıca kiranın zamanında ödenmesi, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adını uyarı listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder.

15) Kiralayan: Kiracının belirtilen şartlarda herhangi birine uymaması durumunda, kaza-i yollara başvurmaya tedbir veya istihsaline hacet kalmasızın, aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini iade kaydedebilir.

16) Kiralayan: Bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

17)Benzin ücreti müşteriye aittir.

18) Kiracı: Kira süresi içinde, vasıtanın periyodik bakımlarının (yağ değişimi ve benzeri gibi) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına olacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

19) Tamirat: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu, (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile hareket edememiş durumda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.

20)Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

21)Kiracı ile kiralayan arasında anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

22) ÖDEME:
Kiracı: Geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında, o tarihte geçerli tarifeye göre, yaklaşık kira tutarı üzerinden depozite alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tavsiye edilir. Kiracı bu depozitoyu, bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından başka borçlarına mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık ve aylık kira süreleri 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 1 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.
23) SİGORTA:
A) Kiralanan araçlar: Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde, Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan: üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu her araç için yaptırılmış Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan rücu hakkını mahfuz tutar.
B) Kiracı: kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma, harcamalardan ve aracın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur.
C) Ancak; Kiranın başlangıcında belirlenen hasar maliyet prim’ini ödemeyi kabul eden kiracı aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluktan kurtulur.
a) Kiracı veya yetkili sürücü doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek ilgili kişi ve tanıkların isim adresleri tespit edilecek. Kazayı kiralayan en yakın emniyet görevlilerine derhal haber verecektir.
b) Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde sadece olayın oluş tarzının anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.
c) Kiracı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik polisi veya jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayan teslim edecektir. Çalınma halinde kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.


TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER:
1) Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar,

2)Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu,

3)Sürücünün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar,

4)Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar,

5)Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolaysıyla meydana gelen kazalar,

6)Sürücünün % 100 kusurlu olduğu durumlar.

7)Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar,

8 )Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

9)Aracın varış, hız tavını, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal tarifede kapalı uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar, hasarlar,

10)Tarik kuralları tarafından saptanmış yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.

11)Sigorta ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar,

12)Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler,

13)Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur,

14)Kendisine atfı kabul olamayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatının kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkında sahiptir.

15)Kullanıcı tarafından doğacak olan tüm sorumluluklar müşteriye aittirHızlı Rezervasyon

Rezervasyonlarınızı web sitemiz üzerinden anında yapılabilir ve onay alabilirsiniz.

Ücretsiz Teslimat

Havalimanı Ve Şehir merkezinde Rezervasyon yaptığınız aracı ücretsiz Teslim alabilirsiniz

Ekonomik Fiyat

Her keseye uygun ekonomik araç kiralama fiyatlarımız ile kaliteli, güvenli ve sorunsuz bir deneyim yaşayın.

7/24 Destek

7 Gün 24 Saat dilediğiniz her an anında destek ve bilgi alabilir. Araçlarımız hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.